De kerntaken van het waterschap staan altijd voorop

 

PUUR. wil waterveiligheid (de droge voeten), wateroverlast, waternatuur (o.a. kwaliteit drink- en zwemwater) en waterzuivering (rioolwater) voor nu en voor later. Hoogheemraadschap Delfland doet hier al lang heel veel goed werk. Dat moet zo blijven.

 

Wij worden nu geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering, verstedelijking en een veranderende verontreiniging. Ook Delfland is zich daarvan bewust en gaat deze effecten aanpakken. De mogelijke oplossingen zijn ingewikkeld, duur en raken ons allemaal. Het is in deze situatie gemakkelijk om bepaalde groepen inwoners te bevoor- of te benadelen en zo de onderlinge solidariteit te verstoren. PUUR. vindt dat Delfland de inwoners goed moet informeren en naar hen moet luisteren.

PUUR. wil daarom:

 

• bewoners betrekken bij Delfland;
• waterveiligheid zonder wateroverlast;
• schoon water;
• een duurzaam Delfland;
• een solidair Delfland;
• een financieel gezond Delfland;
• een bestuurlijk transparant Delfland.

Stimuleren waterbewustzijn

 

PUUR. staat voor:
• waterbewuste maatschappij;
• voorlichting om de eigen leefomgeving regenbestendig te maken;
• waterrijke bestemmingsplannen;
• toekomstbestendig inrichten van de leefomgeving.

 

Met de verdergaande industrialisering, verstedelijking, kostentoename en weersfluctuaties als gevolg van de klimaatverandering neemt het belang van bewust omgaan met water alleen maar toe. Waterbewustzijn is ook van belang voor een duurzame financiering van de watertaken. Waardoor worden de kosten van het riool- en waterzuiveringssysteem bepaald? Wat kunnen bewoners zelf doen om die kosten te beperken? Het is belangrijk dat alle ingezetenen van Delfland bewust met water omgaan. Het waterbewustzijn in de samenleving is nog altijd laag. Voorlichting is hier heel erg belangrijk.

 

Inwoners hebben er vaak geen idee van wat het dagelijks watergebruik is in een huishouden. Ook realiseren zij zich nauwelijks wat allemaal van belang is bij rioolbeheer. Inwoners weten vaak weinig tot niets wat zij zelf kunnen doen: bijvoorbeeld hun tuin vergroenen. Overheden dienen in bestemmingsplannen altijd een onderdeel betreffende waterbeheer op te nemen en dat ter toetsing aan Delfland voor te leggen.

PUUR. zet zich in voor:

 

• burgerparticipatie;
• verbeterde communicatie;
• samenwerking met inwoners, bedrijven, grondeigenaren en medeoverheden;
• vergroening van stedelijke omgevingen, bijvoorbeeld door daktuinen;
• actieve bijdragen van alle ingezetenen van Delfland.

Aandacht voor omgevingsmanagement

 

PUUR. staat voor:
• inzet van bewoners en overheden om de waterkwaliteit te verbeteren;
• sterkere en vroegtijdige inbreng van het Waterschap bij bestemmingsplannen;
• “meten is weten”.

Omgevingsmanagement is voor PUUR.: “Het actief benaderen, betrekken, onderzoeken en regisseren van de projectomgeving, met als doel de eigen en gezamenlijke doelen te onderkennen om de realisatie van een project mogelijk te maken en te versoepelen”. Een belangrijk instrument hierbij is de keur: dit is een verordening van een waterschap ter bescherming van waterkeringen en –gangen, en de bijbehorende kunstwerken.

PUUR. wil weten hoe effectief het beleid is. Stel een uitgangsbasis vast. Vergelijk het effect van de beleidsmaatregelen met deze basis om eventueel te kunnen bijsturen.

PUUR. wil niet alleen invloed hebben voor Delfland bij bestemmingsplannen. PUUR. wil ook invloed hebben voor Delfland in de planningsfase van een (bouw)project en op de te verstrekken vergunningen.

PUUR. gaat dit bereiken door:

 

• inzet op overeenkomsten met overheden en bewoners;
• goed te communiceren, informeren en bevragen;
• zorgvuldig voorbereiden van bestemmingsplannen;
• structureel inzetten van de keur;

Delta-aanpak waterkwaliteit en zoet water

 

PUUR. staat voor:
• het aanpakken van bestaande én nieuwe bedreigingen;
• duidelijke doelstellingen;
• duidelijke prioritering;
• werkzaamheden die uit de Delta-aanpak voortvloeien gecontroleerd inpassen.

Nederland is een waterland, een land met schoon en gezond water. De kwaliteit van grondwater, rivieren, sloten en plassen staat voortdurend onder druk. Er komt veel afval terecht in ons water. Onze waterzuiveringsinstallaties moeten hard werken om schoon en veilig water te garanderen.

De waterschappen werken binnen de Delta-aanpak Waterkwaliteit samen met het Rijk, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten, natuur, zorg- en landbouworganisaties en de industrie. Het uitgangspunt van de Delta-aanpak is dat partijen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen traject en acties. Bij deze samenwerking is men samen verantwoordelijk voor een verbeterde waterkwaliteit.

Binnen Delfland wordt volgens de kadernota 2019 gewerkt aan uitvoering van de Deltaaanpak. Delfland sluit aan bij bestaande afspraken tussen de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat over het beperken van afvalstoffen in het oppervlaktewater.

De Delta-aanpak met een samenwerking tussen vele partijen, elk met eigen belangen, is kostbaar. In dit projecten zijn op zowel sturend als uitvoerend niveau significante risico’s aanwezig. Denk aan onduidelijke doelstellingen en prioriteiten, en aan kostenoverschrijdingen.

PUUR wil een goed inzicht hebben welke en hoeveel afvalstoffen in het water komen: denk aan medicijnresten, microplastics en andere zorgwekkende stoffen. Wat zijn de consequenties van die troep in het oppervlaktewater? Hoe gaat de Delta-aanpak hiermee om?

PUUR. gaat dit bereiken door:

 

• risicomanagement;
• regelmatige toetsing doelstellingen;
• stringente kostenbewaking;
• aanpak afvalstoffen in het water.

Klimaatadaptie

 

PUUR. staat voor:
• een klimaatadaptief Delfland;
• een extreemweerbestendig bebouwd gebied;
• groene steden met veel tuinen.

De effecten van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder met vaker optredende weersextremen van de afgelopen jaren. Gevolg: veel hitte, weinig water. Inwoners, bedrijven, natuur en economie worden getroffen.

Delfland is samen met het Rijk en andere overheden al geruime tijd aan de slag met klimaatadaptatie. Iedereen erkent de urgentie om onze leefomgeving minder gevoelig te maken voor de gevolgen van de klimaatverandering. Vergroening van de leefomgeving is van essentieel belang. In november 2018 is het “Bestuursakkoord Klimaatadaptie” ondertekend. In dit plan wordt uitgegaan tot 2027 van het beschikbaar stellen van een bijdrage van € 300 miljoen van het Rijk en € 300 miljoen van provincies, waterschappen en gemeenten.

PUUR. gaat dit bereiken door:

 

• het creëren van klimaatadaptief bewustzijn;
• kansrijke en vernieuwende initiatieven financieel ondersteunen;
• opstellen van ontwikkelingsgerichte klimaatagenda’s met gemeenten;
• het tegenhouden van de verstening van onze leefomgeving.

Aanpak nieuwe risicogebieden

 

PUUR. staat voor:
• het identificeren van nieuwe risicogebieden;
• denken in betaalbare oplossingen;
• het aanpakken van nieuwe risicogebieden.

Een belangrijk gevolg van de klimaatverandering is het ontstaan van nieuwe risicogebieden. De nieuwste actuele klimaatscenario’s en de daarop gebaseerde neerslagstatistieken zijn helaas nog niet gereed. PUUR. wil snel de nieuwe risicogebieden identificeren en aanpakken. Essentieel is hierbij samenwerking met het KNMI en andere instellingen. Wat hebben zij nu al te melden? PUUR. wil niet afwachten maar anticiperen. Delfland moet ook zelf kijken welke gebieden gevaar lopen te verdrogen, te vernatten of te overstromen?

PUUR. wil daarbij nadrukkelijk samenwerken met andere overheden en vooral de gemeentes binnen Delfland. Die moeten uiterlijk 2019 de stresstesten uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie uitvoeren. PUUR. wil dat Delfland daarin participeert.

PUUR. gaat dit bereiken door:

 

• adequate stresstesten om risico’s vast te stellen;
• risicomanagement;
• samenwerking met andere overheden zoals gemeentes;
• het vaststellen van een optimale aanpak.

Solidariteit en betaalbaarheid

 

PUUR. staat voor:
• een solidair Delfland;
• een tariefopbouw naar draagkracht;
• de vervuiler betaalt.

De lasten voor het waterbeheer, de waterschapsbelasting, moeten eerlijk verdeeld worden naar vervuiling en draagkracht. Als men uitgaat van vervuiling dan betalen de stedelijke inwoners in verhouding meer dan bedrijven en agrariërs. Een steeds groter aandeel van het inkomen van burgers gaat naar de overheid waardoor het vrij besteedbaar inkomen verder onder druk komt te staan. Denk hierbij aan de recente verhoging van de BTW en de gestegen energie- en ziektekosten. Eind september 2018 telde Nederland volgens het CBS 439.000 bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd.

PUUR. vindt dat armoedebestrijding een zaak is van alle overheden, ook van de waterschappen. Het behoort tot de kernwaarden van iedere democratisch gekozen overheid, ook van Delfland. PUUR vindt dat armoedebeleid rechtvaardig moet zijn. Delfland is er ook voor de meest kwetsbare ingezetenen en dient rekening te houden met hen die geen mogelijkheden hebben om de waterschapsheffingen (volledig) te betalen.

PUUR. vindt dat de zwaksten moeten worden gesteund door herinvoering kwijtschelding zuiveringsheffing voor de laagste inkomens. Het kan niet zo zijn dat rijk en arm hetzelfde bedrag aan waterschapsheffingen dienen te betalen. Ook wil PUUR. een gevarieerde toepassing van vervuilingseenheden naar grootte van een huishouding.

Burgers in het algemeen moeten worden ontzien door heroverweging van de tarifering voor bedrijfsleven en inwoners. PUUR. stelt dat er gekeken moet worden naar de verdeling van de tarieven tussen burgers enerzijds en bedrijfsleven en agrariërs anderzijds.

PUUR. gaat dit bereiken door:

 

• een nieuwe tariefopbouw voor inwoners en bedrijven;
• herinvoering van de kwijtschelding waterschapsheffingen voor  minvermogenden.

Realistische schuldaflossing

 

PUUR. staat voor:
• een realistische kijk op schuldaflossing;
• openheid van financiële structuur;
• (her)financiering schulden tegen de beste rente en kosten;
• een financieel gezond Delfland.

Hoogheemraadschap Delfland heeft in zijn begroting 2018 en  meerjarenraming 2019-2022 een schuldvermindering opgenomen van € 795 miljoen per 1 januari 2018 naar € 568 miljoen per ultimo 2022. Delfland wil dit bereiken door zo min mogelijk lasten naar de toekomst te verschuiven.

Schuldaflossing, hoe terecht ook, mag geen eenzijdig doel op zich zijn. Zeker als dit ten koste gaat van financiering van door inwoners van Delfland gewenste activiteiten. PUUR. streeft naar een gezonde en afgewogen balans tussen sociale belangen, wettelijke verplichtingen en trendontwikkelingen. Dit is van het grootste belang voor een toekomstbestendig Delfland.

PUUR. gaat dit bereiken door:

 

• geen geforceerde schuldaflossing;
• schuldaflossing naar draagkracht;
• goed kasbeheer.

Afvalwaterzuivering duurzaam en winstgevend

 

PUUR. staat voor:
• een duurzaam Delfland;
• een milieuvriendelijk Delfland.

PUUR. wil komen tot een circulaire economie binnen Delfland. Afvalwater is vooral te zien als een bron van grondstoffen: denk aan fosfaat, vezels, bioplastics. Afvalwater is een bron van biogas. PUUR. wil in samenwerking met het bedrijfsleven op een innovatieve manier zo veel mogelijk grondstoffen terug winnen, opnieuw gebruiken en commercieel uitbaten. Liefst 100%.

PUUR. wil ook dat vervuilers zo veel mogelijk zelf hun rommel opruimen en dat niet afschuiven op Delfland, andere personen en instellingen, en op volgende generaties.

PUUR. gaat dit bereiken door:

 

• zoveel mogelijk chemische stoffen uit het afvalwater halen;
• de afvalstoffen commercieel uitbaten;
• Delfland energieneutraal maken;
• gevolgen vervuiling niet afschuiven.

Watertechnische kennis meer te gelde maken

 

PUUR. staat voor:
• een innovatief Delfland;
• een commercieel Delfland.

Delfland heeft een schat aan kennis opgedaan en breidt die nog steeds uit. PUUR. maakt zich sterk voor het realistisch commercialiseren van deze kennis. Niet alleen bij de waterzuivering, ook bij het waterbeheer en het opvangen van de gevolgen van de klimaatveranderingen.

Commercieel opereren is niet riskant ondernemen, het is een reële prijs vragen voor het ter beschikking stellen aan derden van de kennis en kunde van Delfland.

PUUR. gaat dit bereiken door:

 

• voorlichting te geven over wat Delfland allemaal kan en weet;
• technische kennis te gelde maken.

Bestuurlijke vernieuwing

 

PUUR. staat voor:
• scheiding van uitvoerende en controlerende functies;
• versterking van de controlerende functie van het Algemeen Bestuur;
• een bestuurlijk transparant Delfland;
• een verhoogde burgerparticipatie binnen Delfland.

Binnen Delfland heeft het dagelijks bestuur, de hoogheemraden, de uitvoerende functie. De controlerende functie is aan het algemeen bestuur. Waterschappen hebben een monistisch stelsel waarbij de hoogheemraden deel uit maken van het dagelijks bestuur en tegelijk zitting hebben in het algemeen bestuur. Zij controleren dus zichzelf. Bij andere overheden zijn de uitvoerende en controlerende functies wel gescheiden. PUUR. wil dit ook voor waterschappen invoeren.

Waterschappen hebben geen eigen onafhankelijke rekenkamer, die de effecten van het gevoerde beleid beoordeelt. PUUR. wil dat Delfland kan beschikken over een onafhankelijke rekenkamer, net als dat bij andere overheden het geval is.

PUUR wil dat Delfland zichtbaar is voor de bewoners, dat de besluiten helder worden gecommuniceerd en wat de gevolgen ervan zijn. PUUR wil bewoners betrekken bij de besluitvorming, voor draagvlakcreatie en om eventuele negatieve gevolgen van het beleid te ondervangen.

PUUR. wil dat er een onafhankelijke ombudsman komt voor de bewoners.

PUUR. gaat dit bereiken door:

 

• inzet voor een wetswijziging voor dualistisch bestuur bij waterschappen;
• het inzetten van een permanente onafhankelijke rekenkamer;
• het zichtbaar maken van door Delfland gemaakte keuzes en hun gevolgen;
• burgers meer te betrekken bij Delfland;
• een onafhankelijk ombudsman in te voeren.