PUUR speerpunten

De kerntaken van het waterschap staan altijd voorop
Waterveiligheid (de droge voeten), wateroverlast, waternatuur (o.a. kwaliteit drink- en zwemwater) en waterzuivering (rioolwater) voor nu en voor later. Maar wij vinden dat het Waterschap ook moet luisteren naar de inwoners.
Stimuleren waterbewustzijn
Communicatie en samenwerking met andere partijen (inwoners, bedrijven, grondeigenaren en medeoverheden) met als doel dat allen actief gaan bijdragen aan het toekomstbestendig inrichten van de leefomgeving en besparen van water.
Aandacht voor omgevingsmanagement
(Test)initiatieven waarbij de omgeving wordt betrokken om waterkwaliteit te verbeteren, bijv. op het gebied van beheersing van kroos en exotische planten en dieren. Maar ook invloed voor Delfland in de planningsfase van een (bouw)project en te verstrekken vergunningen.
Delta-aanpak waterkwaliteit en zoet water
Vanaf 2019 wordt gewerkt aan uitvoering van de Delta-aanpak binnen Delfland, daarbij aansluitend op de afspraken gemaakt tussen de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat over het beperken van afvalstoffen in het oppervlaktewater. Dit moet op een gecontroleerde manier worden ingepast voor een optimaal resultaat tegen de laagste kosten.
Klimaatadaptie
Bebouwd gebied minder kwetsbaar maken voor extreme weersomstandigheden o.a. door stimulering vergroening stad en tuinen en actief streven naar samenwerking op uitvoeringsniveau met gemeentelijke klimaat adaptieplannen.
Aanpak nieuwe risicogebieden
In 2019-2021 zijn de nieuwste actuele klimaatscenario’s en daar op gebaseerde neerslagstatistieken gereed. Nieuw geïdentificeerde risicogebieden opnemen in het risicomanagement en met een integraal uitvoeringsplan adresseren.
Solidariteit en betaalbaarheid
Herinvoering kwijtschelding zuiveringsheffing voor de laagste inkomens. Burgers ontzien door heroverweging van de tarifering voor bedrijfsleven en inwoners.
Realistische schuldaflossing
Schuldaflossing, hoewel een goed streven, mag geen doel op zich zijn. Wij maken ons sterk voor een realistische kijk op schuldaflossing. Hierbij moet een gezonde balans gevonden worden tussen sociale belangen, wettelijke verplichtingen en trendontwikkelingen.
Afvalwaterzuivering duurzaam en winstgevend.
In samenwerking met het bedrijfsleven op een innovatieve manier terugwinnen van grondstoffen en het principe van circulaire economie.
Watertechnische kennis meer te gelde maken
Delfland heeft een schat aan kennis opgedaan. Wij maken ons sterk voor het realistisch commercialiseren van deze kennis.
Bestuurlijke vernieuwing
Invoering dualistisch bestuur met scheiding van uitvoerende functie van het Hoogheemraadschap – het dagelijks bestuur – en de controlerende functie – het algemeen bestuur. Dit ondersteund door gebruik van een permanente rekenkamer en het invoeren van een onafhankelijke ombudsman.