Social Media

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

PUUR. wil armoedebeleid terug in waterschap Delfland
De rol van waterschappen wordt de komende decennia groter en belangrijker. Het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering betekent: investeren. Het behouden van droge voeten en tegelijkertijd voldoende water beschikbaar hebben voor land- en tuinbouw en de natuur, kost veel geld. Ook de kosten van het zuiveren van afvalwater zullen toenemen. Waterschapspartij PUUR. vindt dat de sterkste schouders de kosten van deze kerntaken van het Hoogheemraadschap Delfland moeten dragen. PUUR. wil een eerlijke verdeling van de lasten. En PUUR. wil burgers die het echt niet kunnen betalen, ontzien.

“Onzinnig besluit terugdraaien”
Henny van der Most, lijsttrekker van PUUR., heeft als betrokken burger 4 jaar lang geprobeerd invloed uit te oefenen op het armoedebeleid van het waterschap. “De huidige coalitie van Delfland heeft de kwijtschelding van regionale belasting voor minima afgeschaft. Ik heb elk denkbare stap gezet om dit onzinnige besluit terug te draaien. Zonder resultaat. Daarom heb ik, samen met een aantal medestanders, PUUR. opgericht. Ik zie in mijn directe omgeving het effect van het afschaffen van de kwijtschelding voor minima. Het betekent heel concreet: 4 warme maaltijden per persoon per maand minder.”

Waterschapspartij PUUR. is lijst 12 voor de verkiezingen op 20 maart a.s.

Armoedebeleid is speerpunt
De zorgplicht van overheden is er niet alleen voor mensen dit het kunnen betalen. PUUR. vindt dat alle overheden, dus ook de waterschappen, een verantwoordelijkheid hebben tegenover al hun burgers. Armoedebeleid is hier een essentieel onderdeel van. Daarom maakt PUUR. van armoedebeleid een speerpunt in de komende verkiezingen. Ook sociaal incasseren hoort hierbij. De grootste vervuilers moeten naar rato gaan bijdragen. In de huidige verdeling van de kosten wordt het bedrijfsleven ontzien.

 

admin

Leave a reply